Aktualności

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa.

Zasada samorządności należy do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Samorządowi terytorialnemu jest poświęcony przede wszystkim rozdział VII Konstytucji RP.

Od 1 stycznia 1999 r. mamy trzy szczeble samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i samorządy województw.

W roku bieżącym obchodzimy 30-lecie pierwszych wyborów samorządowych! Gmina Ornontowice będzie obchodziła swój jubileusz 30-lecia samorządności w przyszłym roku, ponieważ Rozporządzenie, które usankcjonowało odrębność administracyjną gminy weszło w życie 2 kwietnia 1991 r.

Szanowni Mieszkańcy,

Od poniedziałku 25 maja, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., urzędy administracji samorządowej są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Urząd Gminy Ornontowice jest dostępny dla mieszkańców, jednak z pewnymi ograniczeniami.

Przyjmowanie interesantów odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Wchodząc do Urzędu Gminy mieszkaniec musi być zaopatrzony w swoją maseczkę ochronną. Przy wejściu do urzędu znajdują się środki do dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki.

Liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

W portierni urzędu w dalszym ciągu funkcjonuje biuro podawcze, gdzie mieszkańcy mają możliwość składania pism/wniosków do urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, a na parterze budynku (po lewej stronie od głównego wejścia) znajdują się nieodpłatne druki do pobrania w wersji papierowej.

W dalszym ciągu rekomendujemy załatwianie spraw w sposób zdalny, czyli drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną lub za pośrednictwem skrytki e-PUAP.

Dane kontaktowe Urzędu Gminy:

 • e-mail: ug@ornontowice.pl,
 • sekretariat – tel. 32 330 62 11,
 • biuro obsługi stron – tel. 32 330 62 00,
 • portiernia – tel. 32 330 62 04.

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, jak i pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej, w związku z trwającą epidemią koronawirusa podjęliśmy decyzję o nieprzeprowadzaniu w maju corocznych odczytów za zużytą wodę.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Ornontowic o pomoc w dokonania tych odczytów w sposób zdalny tj. poprzez samodzielny odczyt (tylko czarne cyfry na wodomierzu) i przekazanie stanu wodomierza (imię i nazwisko, adres, numer odbiorcy, stan wodomierza) poprzez:

– link na stronie www.ornontowice.pl lub www.zgkiw.ornontowice.pl – „odczyt wodomierza”;

– wiadomość e-mail na adres: oplaty@zgkiw.ornontowice.pl;

– kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 336 12 33 (w godz. 7.00 – 15.00).

Odczyt jak i jego przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej winno odbyć się w nieprzekraczalnym terminie od 25 do 30 maja 2020 r.

Wszyscy odbiorcy usług, którzy w ww. terminie nie przekażą informacji o stanie wodomierza zostaną zryczałtowani na poziomie dotychczasowego zużycia wody (uwaga – ewentualna niedopłata/nadpłata zostanie przesunięta i rozliczona za dwa okresy w 2021 r.).

Do końca czerwca 2020r. w tradycyjny sposób dostarczymy nowe książeczki opłat za zużytą wodę i odprowadzone ścieki do wszystkich (zryczałtowanych) odbiorców usług. Za zaistniałą sytuację przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość i współpracę dla obopólnego dobra.

Dyrektor ZGKiW Arkadiusz Pamuła

ODCZYT WODOMIERZA:
http://ornontowice.pl/dla-mieszkancow/odczyt-wodomierza/

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o obowiązku zapłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Opłatę wnosi się na rachunek gminy:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie o/Ornontowice

50 8454 1053 2001 0011 0695 0001

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Jak co roku o tej porze, na terenie naszej Gminy zaczynają kwitnąć piękne, kolorowe bzy, które są wizytówką naszej miejscowości. Chcąc uwiecznić ich piękno, prosimy mieszkańców o wysyłanie fotografii bzów ze swoich ogródków na adres: bzy@ornontowice.pl. Przesłane zdjęcia wykorzystane będą w celach promocyjnych Gminy Ornontowice (prasa, internet, publikacje, tablice reklamowe itp.). Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do włączenia się w akcję.

Przesyłając zdjęcia, autor zrzeka się praw autorskich do zdjęć i przekazuje te prawa na Urząd Gminy Ornontowice, w celu wykorzystania ich przez Urząd we wszelkim możliwym zakresie dotyczącym promocji gminy tj. (prasa, internet, publikacje, tablice reklamowe, itp.).

Wójt Gminy Ornontowice umożliwi odroczenie lub rozłożenie na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych (wynajmowanych przez przedsiębiorców), które są dopuszczalne przez przepisy prawa, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa.

Urząd Gminy będzie indywidualnie podchodził do każdego przypadku na wniosek strony. Do końca czerwca wstrzymane zostaną także upomnienia i wezwania do zapłaty oraz egzekucja zaległości za marzec i kwiecień.

W dniach od 1 do 26 czerwca 2020 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B),
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

 • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 4 czerwca 2020 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl ,
 • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 5 – 26 czerwca 2020 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

 • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 1–14 czerwca 2020 r., dostępnego na stronie:
  https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
 • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 15 – 26 czerwca 2020 r.

Więcej informacji nt. badań ankietowych można uzyskać na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2020/index.htm. (na której można potwierdzić tożsamość teleankietera) oraz dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-15).

Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo respondentów oraz pracowników statystyki publicznej, w celu zapobiegania potencjalnej możliwości rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), badania ankietowe są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

Dziś, 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta Gminy Ornontowice – Dariusz Spyra oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ornontowice – Ryszard Milanowski złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie pierwszego w historii samorządnych Ornontowic Przewodniczącego Rady Gminy – Bernarda Cenkalika, który pełnił tę funkcję w kadencji 1991-1994 oraz częściowo w kadencji 1994-1998.

Informujemy, że na Oddziale Neurologicznym Szpitala Centrum Zdrowia w Mikołowie, Mikołów Waryńskiego 2, ujawniono pacjenta zakażonego wirusem SARS-Cov-2, co skutkuje uruchomieniem właściwych procedur sanitarnych. W związku z powyższym oddział neurologiczny pozostaje zamknięty do odwołania. Szpital wstrzymuje od tej chwili wszelkie przyjęcia pacjentów neurologicznych.

Do góry