Aktualności

W dniu 21  listopada 2018 r. podczas pierwszej sesji Rady Gminy, Wójt Gminy – Marcin Kotyczka – zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym złożył uroczyste ślubowanie, obejmując tym samym obowiązki wójta.

Art. 29a. Ustawy o samorządzie gminnym:

1. Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:

„Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta).”

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

 

 

 

W dniu 21 listopada, podczas pierwszej sesji Rady Gminy Ornontowice kadencji 2018-2023, nowo wybrani radni odebrali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze na radnego oraz zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym złożyli uroczyste ślubowanie.

Ślubowanie złożył także Wójt Gminy Marcin Kotyczka. Obecny na sesji dotychczasowy Wójt Kazimierz Adamczyk złożył swojemu następcy oraz wszystkim radnym gratulacje i życzenia.

W trakcie sesji nastąpił wybór Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Pan Henryk Nieużyła oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ornontowice, którym został Pan Ryszard Milanowski.

Zdjęcia: Robert Ratajczak

W dniu 21  listopada 2018 r. podczas pierwszej sesji Rady Gminy, nowo wybrani radni kadencji 2018-2023 odebrali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze na radnego oraz złożyli uroczyste ślubowanie.

Art. 23a. Ustawy o samorządzie gminnym:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

15 listopada 2018 r. w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach jedenaście par małżeńskich świętowało półwiecze swego pożycia.

Złote Gody obchodzili Państwo Danuta i Norbert Adamczyk, Teresa i Zbigniew Aleksander, Leokadia i Marian Bernaccy, Krystyna i Józef Janowicz, Janina i Andrzej Kałka, Romualda i Józef Kondrat, Łucja i Alfred Kowol, Bronisława i Rajmund Poloczek, Bronisława i Stefan Porembscy, Róża i Bernard Stolarczyk oraz Maria i Henryk Zdrzałek.

Podczas uroczystości zostali wspomnieni również Jubilaci, którzy w tym roku obchodzili imponujące Jubileusze: Kamiennych Godów, tj. 70 lecie małżeństwa – Państwo Jadwiga i Ludwik Gruszka oraz Żelazne Gody, tj. 65 lecie małżeństwa – Państwo Maria i Herbert Szulc.

Wójt Gminy Kazimierz Adamczyk, w imieniu Prezydenta RP, uhonorował Jubilatów z 50-letnim stażem medalem z różyczką „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, po czym wszyscy razem odbierali kwiaty i życzenia, które z Wójtem Gminy złożyli: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Milanowski oraz zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego Mirosława Pietrzyba.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewniły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Panie z Zespołu Folklorystycznego „Marzanki”.

Gratulujemy Jubileuszów!

W dniu 20.11.2018 r. Wójt Gminy Ornontowice podpisał zarządzenia, przedmiotem których jest przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ornontowice następujących projektów:

• „Program Słoneczna Gmina II”,
• „Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach”,
• „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice”,

ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnych opinii przez mieszkańców na formularzu konsultacyjnym, które zostaną udostępnione w dniu 27.11.2018 r. na stronie internetowej oraz w Urzędzie Gminy.

Do góry